CMS modules by everest poker.


Artículos

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

 

 DOGS Núm. 5484 - 15/10/2009
 
 DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÉNCIA
 ACORD
 
GOV/157/2009, de  29 de setembre, pel qual es reconeix oficialment l'entital Casal Catalá Jorge Butiña i Cardona com a comunitata catalana de l'exterior, a Cuenca(Equador).
 
L'article 6 de la llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes de l'exterior, i l'article 1 del seu Reglament, aprovat pel Decret 118/1998, de 26 de maig, estableixen els requisits que han de complir les comunitats catalanes de l'exterior per ser reconegudes oficialment pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
 
L'entitat Casal Catalá Jorge Butiña i Cardona ha presentat la sol-licitud corresponent, juntament amb tota la documentació acreditativa exigida per ser reconeguda oficialment com a comunitat catalana de l'exterior.
 
El Comissionat d'Afers Exteriors i Cooperació del Departament de la Vicepresidéncia ha emés informe favorable al reconeixement d'aquesta comunitat catalana, atés que compleix els requisits establerts en la normativa vigent.
Per tot el que s'ha expressat, a proposta del Vicepresident del Govern, el Govern
Acorda:
1º_ Reconéixer oficialment l'entitat Casal Catalá Jorge  Butiña i Cardona com a comunitat catalana de l'exterior, a Cuenca (Equador).
 
2º_ Notificar aquest Acord a la comunitat catalana de l'exterior esmentada.
 
3º_ Publicar aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 
Barcelona, 29 de setembre de 2009
 
Laia Bonet Rull
Secretária de Govern 
 
Casal Catalá Jorge Butiñá i Cardona
Cuenca